Privacy Policy | Disclaimer

Geldt voor iedereen die de website www.niceway.nl bezoekt en deelneemt aan activiteiten van NICEWAY.

NICEWAY hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik, Nicole omgaan met persoonsgegevens. NICEWAY doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NICEWAY houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen je uitdrukkelijke om toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jij hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als NICEWAY ben ik, Nicole verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de C O N T A C T pagina.

De website www.niceway.nl staat onder beheer van Nicole Geilen-Olislagers.

Gegevens van bezoekers
1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan NICEWAY worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
1b NICEWAY zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. NICEWAY kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
1c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een tip, inspiratie, product, ondernemers etc., waarvan NICEWAY denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies
2a NICEWAY maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan NICEWAY de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
2b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
2c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij NICEWAY.
De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer Op het gebruik van deze website (niceway.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie NICEWAY streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat NICEWAY niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NICEWAY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen NICEWAY en de gebruiker van de website ontstaan.
E-mail
NICEWAY garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met NICEWAY te corresponderen, accepteert u dit risico.
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NICEWAY heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. NICEWAY aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van NICEWAY zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat NICEWAY daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling/ informatie opvraagt bij NICEWAY.
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
NICEWAY kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een tip, inspiratie, product, ondernemers etc., waarvan NICEWAY denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan NICEWAY zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan NICEWAY verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. NICEWAY kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door NICEWAY voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Instagram

Follow Me!